REGULAMINY

Warunki wynajmu
Zapoznanie się Klienta z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna do realizacji usługi wynajmu.

1. Rezerwacja apartamentu

 • Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się wyłącznie na naszej stronie internetowej www.willaslowackiego.pl
 • W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie Klient otrzymuje zestawienie wolnych apartamentów w danym terminie.
 • Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 • Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 • Wraz z potwierdzeniem rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 40% ogólnych kosztów pobytu. Zadatek winien być zapłacony w terminie 7 dni, o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • w przypadku korzystania z promocji należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 100%  ogólnych kosztów pobytu. Zadatek winien być zapłacony w terminie 7 dni, o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie mamy prawo do odstąpienia od umowy.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto firmy PPHU INTERCAN lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.
 • Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby.
 • Przy rezerwacji dla grup, osoba zawierająca umowę winna podać swoje wszystkie niezbędne dane. Jednocześnie jest poinformowana, iż ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji umowy.

2. Ceny za wynajem

 • Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są tylko na naszej stronie internetowej www.willaslowackiego.pl.
 • Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, parking, zwierzęta, opłata uzdrowiskowa, wyżywienie, dostawka) podane są tylko na naszej stronie internetowej www.willaslowackiego.pl

3. Przyjazd i wyjazd Klientów

 • Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu od godziny 15:00 do 18:00 w naszym biurze.
 • Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy PPHU INTERCAN odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta i ustaleniu godziny odbioru.
 • Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 • Informujemy iż nie akceptujemy zwierząt w naszych apartamentach.

4. Normy obowiązujące podczas pobytu

 • Na stronie internetowej www.willaslowackiego.pl, w opisie każdego apartamentu zamieszczone są informacje dot. maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących przebywać w apartamencie oraz dopuszczalności przebywania w nim zwierząt. Klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad, poszanowania dobra właścicieli apartamentu oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm porządku publicznego, w szczególności zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00 dnia następnego. W przypadku przekroczenia liczby zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, mamy prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu kosztów pobytu.
 • Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mieszkania, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne
 • W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu bądź też stwierdzenia w mieszkaniu wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracownika firmy PPHU INTERCAN.
 • Wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.
 • Klient odpowiada za szkody wyrządzone w apartamencie.
 • We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Apartamenty wyposażone są w detektory dymu. Wywołanie alarmu przeciwpożarowego może spowodować obciążenie Klienta kosztami interwencji straży pożarnej,

5. Rezygnacja lub brak przyjazdu Klienta. Zmiany warunków umowy.

 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub za pośrednictwem poczty.
 • W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy firma PPHU INTERCAN przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej rezerwacji.
 • Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, Klient jest zobowiązany dodatkowo do zapłacenia poniesionych przez firmę PPHU INTERCAN kosztów w kwocie nie większej niż 90% kosztów pobytu.
 • Klient zostanie zwolniony z ww. obowiązku, gdy firma PPHU INTERCAN przyjmie inną rezerwacje na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych.
 • Zalecamy zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z rezerwacji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 • W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Wynajmującego.
 • Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy PPHU INTERCAN. Firma PPHU INTERCAN ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

6. Polityka prywatności

 • Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy www.willaslowackiego.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Serwis www.willaslowackiego.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.willaslowackiego.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów i partnerów handlowych.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisu www.willaslowackiego.pl.
 • Dane Osobowe – W czasie korzystania z serwisu www.willaslowackiego.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 • Niezapowiedziane wiadomości – Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z firmą PPHU INTERCAN. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).
 • Cookies (Ciasteczka) – Niektóre obszary serwisu www.willaslowackiego.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.